اخبار دسته اول

گروه جهادی چرخ زندگی و کانون خیریه بازنسشتگان فرهنگیان همکاران جدید طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

گروه جهادی چرخ زندگی و کانون خیریه بازنسشتگان فرهنگیان همکاران جدید طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

مدیر دفتر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی شعبه قم و نمایندگان گروه جهادی چرخ زندگی و کانون خیریه بازنسشتگان فرهنگیان زمینه های همکاری در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را بررسی کردند.

ادامه مطلب