معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۵۷۴۸

با عنایت به نقش بی‌بدیل منابع انسانی به عنوان راهبردی‌ترین سرمایه هر سازمان، معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی استان قم با انتخاب رویکرد «نهادینه کردن اصل شایستگی» در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، استخدام، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد، بازنشستگی و خروج از خدمت معطوف نموده و کوشیده است تا از این طریق بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده، افزایش بهره‌وری، کمک به تأمین نیازهای اساسی و بهبود سطح زندگی کارکنان جهاددانشگاهی را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم آورد.

مدیریت دیگر منابع سازمان از جمله  اموال و دارایی ها و همچنین مدیریت و راهبری فضای فناوری اطلاعات واحد و پیگیری امور حقوقی نیز از جمله وظایف دیگر معاونت پشتیبانی است.

این معاونت از دو اداره امور اداری و عمومی و امور مالی تشکیل شده و کارشناسان منابع انسانی، امور مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوقی و امور قراردادها در معاونت پشتیبانی مشغول یه خدمت رسانی و پشتیبانی از دیگر حوزه های فعال این نهاد می باشند.

کلید واژه ها: معاونت پشتیبانی

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷