مطالب مرتبط با کلید واژه " گروه پژوهشی سلول های بنیادی مزانشیم "


معاونت پژوهشی

معرفی گروه های پژوهشی: گروه سلول های بنیادی مزانشیم سلول های بنیادی یکی از مناسب ترین کاندیدهای سلول درمانی هستند که جداسازی انواع این سلول ها اعم از نوع جنینی و بالغین مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و موفقیت های ...