اخبار دسته اول

جهاددانشگاهی بهترین مرکز برای اجرای ماموریت های بزرگ کشور است
نماینده مردم قم درمجلس:

جهاددانشگاهی بهترین مرکز برای اجرای ماموریت های بزرگ کشور است گالری

عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های گسترده جهاددانشگاهی قم، این مرکز را یکی از مستعدترین مراکز برای جذب گردشگری سلامت و درمان دانست که نیازمند حمایت بیشتر است.

ادامه مطلب