تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

ارائه مشاوره‌های تخصصی به شرکت‌های دانش بنیان استان قم
توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال با همکاری مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی استان قم به انجام رسید

ارائه مشاوره‌های تخصصی به شرکت‌های دانش بنیان استان قم

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی واحد استان قم از همکاری مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی قم و شرکت الو بیزنس با این سازمان، برای ارائه مشاوره های تخصصی به شرکت های دانش بنیان استان قم خبر داد.

ادامه مطلب