آموزشی - آرشیو

ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی در جهاد دانشگاهی

ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی در جهاد دانشگاهی گالری

سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان قم از اعطای گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به جهاددانشگاهی خبر داد.

ادامه مطلب