آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت

۰۹ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۵ ۲۱
نام تهیه‌کننده: علی شریعتی

عکاس: حسین شاه بداغی

آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی مهدویت