حضور اعضای جهاد دانشگاهی واحد استان قم در راهپیمایی ۱۳ آبان۶

حضور اعضای جهاد دانشگاهی واحد استان قم در راهپیمایی ۱۳ آبان

اعضای جهاد دانشگاهی واحد استان قم همصدا با غیور مردان و شیر زنان ایران...

بازدید اعضای جهاد دانشگاهی از پارک فناوری پردیس۴۷

بازدید اعضای جهاد دانشگاهی از پارک فناوری پردیس

جمعی از اعضای جهاد دانشگاهی استان قم به همراه جهادگران سایر واحدهای سازمانی...

اردوی عکاسی جشنواره ملی مهدویت - فتوماراتن۵۳

اردوی عکاسی جشنواره ملی مهدویت - فتوماراتن

نام عکاس: حسین شاه بداغی - علی شریعتی

آیین تجلیل از جهادگران نمونه۱۸

آیین تجلیل از جهادگران نمونه

آیین تجلیل از جهادگران نمونه جهاد دانشگاهی واحد استان قم روز دوشنبه دهم...