نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان

۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۰ ۲۱
نام تهیه‌کننده: علی شریعتی

نام عکاس: حسین شاه‌بداغی

نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان
نشست پزشکان زنان و زایمان و مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان