اختتامیه جشنواره نمای مطلوب

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۲۷
نام عکاس: محسن امینی - علی شریعتی