جلسه شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان قم

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۷