بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم از فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی استان

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۸