تشکیلات

تعداد بازدید:۷۹۸۶

کلید واژه ها: معاونت فرهنگی معاونت آموزشی معاونت پژوهشی معاونت پشتیبانی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی دفتر قم

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۹