فراخوان ثبت نام و جذب تیم های فناور و ایده های فناورانه در مرکز نوآوری جهاددانشگاهی قم

ثبت نامه اولیه
 • 0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • تلفن همراه*
  4
 • عنوان ایده /تیم فناور*نام کامل
  5
 • تعداد اعضای تیم*فقط عدد
  6