مطالب مرتبط با کلید واژه " جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم "همکاری دانشجویی (سازمان دانشجویان)

  یکی از سازمان های وابسته به جهاد دانشگاهی ، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی می باشد. این سازمان وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که در سال ۱۳۷۷ به منظور ساماندهی مطلوب و توسعه مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش ...