متاسفانه ظرفیت این طرح تکمیل شده و فرصت شرکت در آن به پایان رسیده است