بازدید استاندار از فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی قم

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۳۱