بازدید دکتر دیرباز رئیس دانشگاه قم از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان قم

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۹