بازدید دکتر حسن نادری رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان قم از مجموعه آموزشی جهاددانشگاهی قم

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸